TSU Admission

วิทยาลัยนานาชาติ


หลักสูตรที่เปิดสอน


ระดับปริญญาตรี

- กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (แผนจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

หลักสูตร กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (แผนจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ) มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลให้นิสิตมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการสอนและผลิตนวัตกรรมด้านสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ  และการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในองค์กรระดับนานาชาติ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท ต่อภาคเรียน

เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 

1.  ครูภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศขององค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ

3.  นักวิชาการด้านการศึกษา

4.  นักเขียน

5.  เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

6.  เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

7.  พนักงานในบริษัทเอกชน

8.  งานด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

9.  อาชีพในแวดวงการศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใช้ภาษาอังกฤษ


Premium English Program

Bachelor of Education (English Major) - B.EdEnglish

        The Premium English Program, Bachelor of Education in English (B.EdEnglishfeatures courses introducing you to a body of knowledge and fundamental skills needed to become a highly proficient English teacher required by most modern schools in Thailand and overseasIt also equips students with essential knowledge and skills to become an asset of international organizations and companies.

Tuition Fee

25,000 THB Semester

Future Career Opportunities

1.  Teacher

2.  International Staff in the national /international organization

3.  Academic Staff

4.  Writer

5.  Translator

6.  International Relation Staff

7.  Other related in English Education 

Website สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี 

ระดับปริญญาเอก

- หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตร ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างโครงการวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับกับมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและการจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสุขภาวะและสาธารณสุข ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคภาษาอังกฤษ

แบบ 1.1 

· วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 100,000 บาท ต่อภาคเรียน

ภาคภาษาไทย

แบบ 1.1

·  วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 2.1

·  วิทยานิพนธ์ ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต

·  ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 60,000 บาท ต่อภาคเรียน


เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 

1.  นักวิเคราะห์แผนพัฒนา หรือที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรในภาครัฐ องค์การรัฐวิสาหกิจ องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน รวมทั้งองค์การธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือ องค์การภาคเอกชนอื่น ๆ

2.  นักวางแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาประเทศ ชุมชน หรือองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน ที่มีความรู้และความเข้าใจเชิงระบบเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ ต่อไปนี้

2.1   ด้านสังคมและวัฒนธรรม

2.2   ด้านการเมืองการปกครอง

2.3   ด้านการศึกษา

2.4   ด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ

2.5   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.6   ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.7   ด้านสุขภาวะและสาธารณสุข

2.8   นักวิจัยหรืออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

3.  นักวิจัยหรืออาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 


Ph.DProgram in Sustainable Development

         

Ph.Din sustainable development focus on develop the research in various field as following :

  - Society  and Culture

  Politics and Government

  Education

  Economics and Management

  Natural Resources and Environment

  Science and Technology

  Well-being and Public Health


Tuition Fee English Program

Plan 1. 

·       Research not less than 48 credits

100,000 THB Semester

Thai Program

Plan 1.1

·       Research not less than 48 credits

Plan 2.1

·       Research not less than 36 credits

·       Subject not less than 17 credits

60,000 THB semester

  

Future Career Opportunities

1.  Data Analyzer

2.  Researcher

3.  Lecturer

4.  Planning 

Website สมัครเรียนระดับปริญญาเอก 

ช่องทางการติดต่อ

วิทยาลัยนานาชาติ 140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100

โทร 074-317696

 Email: international.ic@tsu.ac.th


International College,Thaksin University Karnchanavanich Rd., Khaorupchang, Muang District, Songkhla 90000 Thailand

Tel. (+66)74-317696 Email: international.ic@tsu.ac.th


Website: https://ic.tsu.ac.th

Facebook: International College, Thaksin University Thailand