Law

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565