International College, Thaksin University Thailand
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ม.ค.65 ถึงวันที่ 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เรื่อง มาตรการเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
     

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เรื่อง มาตรการเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564