International College, Thaksin University Thailand
THAKSIN UNIVERSITY
 
 
Information
TSU Statute
IC Establish
TSU ITA Policy
ITA Website 2022
ITA (O43)
ITA (O42)
HR Regularity
Research Regularity
International Graduate Regularity
Passport Regularity
Academic Service Regularity 2020
Satatic Service Evaluation
IC Handbook
AUN-QA Evaluation
 
ITA Website 2022 กลับหน้าหลัก

สรุปตัวชี้วัด ที่ 9 และ ตัวชี้วัดที่ 10 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   รายละเอียด 
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน   
O1 โครงสร้าง  รายละเอียด
O2  ข้อมูลผู้บริหาร  รายละเอียด
O3  อำนาจหน้าที่ 

รายละเอียดมอบอำนาจผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

รายละเอียดมอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบรองผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

O4  แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน 

รายละเอียด

รายละเอียด

O5  ข้อมูลการติดต่อ  รายละเอียด
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดระเบียบข้อบังคับ

รายละเอียดระเบียบวิจัย

รายละเอียดการบริการวิชาการ

รายละเอียดระเบียบการข้อหนังสือการเดินทาง

รายละเอียดประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

รายละเอียดกรรมการนโยบายด้านการบริหารบุคคล

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กิจกรรมพัฒนานิสิต

กิจกรรมพัฒนานิสิต

กิจกรรมพัฒนานิสิต

การดำเนินงานต่างๆของหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของมหาวิทยาลัย

O8  Q&A  รายละเอียด
O9  Social Network  รายละเอียด
9.2 การดำเนินงาน   
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี  รายละเอียด 
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิงานประจำปี  รอบ 6 เดือน  รายละเอียด
O12 รายงานผลการดำเนินประจำปี  รายละเอียด
การปฏิบัติงาน   
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  รายละเอียด
การให้บริการ   
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  รายละเอียด
O15 ข้อมมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

รายละเอียดสถิติการเข้าใช้บริการเว็ปไซต์หน่วยงาน

รายละเอียดสถิติการเข้าใช้บริการห้องประชุมหน่วยงาน

O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ  รายละเอียด
O17 E- Service 

รายละเอียดการขอใช้ห้องประชุม

รายละเอียดฟอร์ม   สามารถคลิกเลือกประเภทฟอร์มได้ผ่านแถบหัวข้อ Dowload form

9.3 การบริกหารเงินงบประมาณ   
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รายละเอียด
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายละเอียด
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รายละเอียด
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส   
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

รายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นผ่านโซเซียลมีเดีย

รายละเอียดแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Hotline Director/IC Suggestion

รายละเอียดการแสดงความคิดเห็นผ่านwebborad 

O33  การเปิดดอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

รายละเอียดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย

รายละเอียดการประชุมคณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษานานาชาติ

รายละเอียดการประชุมปรับปรุงหลักสูตร ปรด.การพัฒนาที่ยั่งยืน

รายละเอียดการหารือการจัดการเรียนการสอนร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องันทุตจริต   
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

รายละเอียดผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมโครงการปลุกและปลูกจิตสำนึก

รายละเอียดวิทยาลัยนานาชาติส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ

รายละเอียดวิมยาลัยนานาชาติร่วมพัฒนางานกับชุมชน

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   
O42  มาตราการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  รายละเอียด
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมบรรลุภายในหน่วยงาน  รายละเอียด